image

อีเมล์สำหรับนิสิต พื้นที่ 25 GB

Live Mail ..บริการที่ไมโครซอฟต์พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆ
เพื่อเป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและบริการสำหรับสถาบันการศึกษา
สำหรับพัฒนานิสิตสู่การเรียนรู้ที่ก้าวหน้าในโลกออนไลน์

นิสิตจะได้รับ Account โดยอัตโนมัติ

image

โดยมี        Username : รหัสนิสิต @live.msu.ac.th 
                 Password : หมายเลขบัตรประชาชน
 ตัวอย่าง    username : 48010972004@live.msu.ac.th
                 password : 11xxxxxxxxxxx

หมายเหตุ หากใส่รหัสผ่านเป็นหมายเลขบัตรประชาชนไม่ได้
กรุณาแจ้งปัญหาได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแล
จะเปลี่ยนรหัสผ่านให้เป็นหมายเลขบัตรประชาชน

แจ้งปัญหาการใช้อีเมล์ ติดต่องาน "One Stop Service"
สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร B ชั้น 3 ห้อง B-311
ติดต่อ โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 2455

ประโยชน์ของการใช้อีเมล์

สิทธิประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับ จากการใช้อีเมล์ @live.msu.ac.th

  • การส่งงานอาจารย์
  • การติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
  • การได้รับข่าวสารผ่านอีเมล์นี้จากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สามารถดาวน์โหลด Software สิขสิทธิ์ฟรี

 

ตัวอย่างการใช้งานอีเมล์

. . . ขั้นตอนการเข้าใช้งานอีเมล์เริ่มต้น สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ใช้ Account รหัสนิสิต@live.msu.ac.th

ตัวอย่างการเปลี่ยนรหัสผ่าน

. . . ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน จากเดิมที่เป็น
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง