image

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ตัวอย่างขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ สำหรับนิสิตที่ใช้อีเมล์
Windows Live ID  ภายใต้ชื่อโดเมน live.msu.ac.th

  • หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณสามารถทำได้หลังจากเข้าสู่ระบบ โดยเลือกหัวข้อ รหัสผ่าน แล้วคลิกที่ "เปลี่ยน"

image

  • ป้อนรหัสผ่านเดิมในช่อง รหัสผ่านเดิม, รหัสผ่านใหม่ในช่อง พิมพ์รหัสผ่านใหม่ และป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ โดยจะแสดงความยาก-ง่าย ในการคาดเดารหัสผ่านด้วยแถบสีในช่อง การประเมินผลรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกรหัสผ่านใหม่

image